Het Letselhuis

De onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid

Schade beperken

Het huis waarin schade - na een voorval met letselschade of bij arbeidsongeschiktheid - wordt beperkt of een langslepende schade wordt voorkomen door zo snel als mogelijk :

 1. duidelijkheid te scheppen wat er wel of niet kan, waarom en wat wel mogelijk is
 2. door praktische hulp te bieden
 3. voor (financiële) rust te zorgen
 4. partijen naar behoefte van onafhankelijk en op elkaar afgestemd deskundig advies te voorzien

Ondersteuning

Het Letselhuis ondersteunt u samen met uw advocaat/belangenbehartiger en de verzekeraar bij de afhandeling van uw schadezaak, die daardoor een wezenlijk ander beloop krijgt. Concrete afspraken worden gemaakt en dubbele werkzaamheden voorkomen. Doorlooptijden worden zo sterk bekort en herstel wordt zo bevorderd. De blik kan weer op de toekomst worden gericht. Gasten die ons huis eerder bezochten geven aan zich veilig, echt gehoord en begrepen te voelen door onze andere wijze van letselschadebehandeling.

25 jaar werkervaring

Meer dan 25 jaar werkervaring met positieve en negatieve ervaringen in het letselschadeveld gaven ons in 2012 het inzicht, dat wij een nieuwe organisatie - een netwerkorganisatie- in het leven moesten roepen om een andere en betere manier van letselschade afhandeling te kunnen introduceren over de diverse bedrijfsgrenzen heen. Met kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk advies van professionals die zich bewezen hebben met oog voor de belangen van partijen en een rechtvaardige en vlotte schade afwikkeling nastreven. Niet meer niet minder!

Diverse deskundigheidskamers

Een huis met diverse deskundigheidskamers met goede mensen waaruit u kunt kiezen. Deskundige mensen die u aan tafel kunt ontmoeten om onder neutrale leiding uw zaak direct op te lossen of daartoe een gezamenlijk behandelplan op te stellen. Onafhankelijk monitoring daarvan kan op verzoek door Het Letselhuis plaatsvinden.

Administratieve rompslomp, vertraging en dubbelwerk wordt zo voorkomen en tijd en kosten bespaard. Het schadeafhandelingsproces wordt over bedrijfsgrenzen heen geoptimaliseerd en gecoördineerd vanuit een behandelplan. Samen wordt zo bereikt wat u alleen niet of maar beperkt lukt. Zo waarborgen wij dat schade-afhandeling niet langer duurt en bezwarend is dan nodig.

Samen met uw advocaat / belangenbehartiger vervult u met uw wederpartij bij ons aan tafel de hoofdrol in de afhandeling van uw zaak en heeft daar dus invloed op. Het Letselhuis faciliteert u daar naar behoefte met één van bovenstaande diensten in. Zo weet u te allen tijde precies wat er speelt of waar het wachten op is.

Sinds 2013

In 2013 hebben wij de deuren van ons huis geopend vanuit onze vaste overtuiging dat wij u dan bij de vaststelling en afhandeling van uw letselschade op een persoonlijkere, snellere en betere manier ten dienste kunnen zijn. Met significant betere uitkomsten - zo blijkt sinds 2013 - een hoge klantwaardering en zeer hoog oplossingspercentage (>95%)  voor de gasten, die u voor gingen. Daarbij houden wij de belangen van alle betrokken partijen voor ogen en blijkt het soms nodig eerst gezamenlijk een tussenstap te zetten. Dat doen wij dan steeds in overleg met u.

Graag stellen wij u in de gelegenheid dit zelf te ervaren bij uw bezoek aan ons huis. Wij streven een constante verbetering van onze dienstverlening en vragen daar gericht feedback op. Dit in het belang van onze huidige en toekomstige gasten.

Direct een beroep op ons doen

Voorbeelden wanneer u direct een beroep op ons kunt doen:

 1. Bij het zoeken naar of krijgen van praktische hulp, onafhankelijk medisch advies, verzorging en of treffen van voorzieningen o.a. woningaanpassing.
 2. Bij zelfstandig ondernemers wanneer de uitoefening van uw bedrijf in het geding komt door een calamiteit en u daarbij snel hulp en advies bij nodig heeft.
 3. Bij een (dreigend) conflict in de afhandeling van uw schade met problemen voor u of uw bedrijf of het voortslepen daarvan en gebrek aan duidelijkheid zodat u niet weet waar u aan toe bent en dat onzekerheid en onrust veroorzaakt.

De specialisten van Het Letselhuis

De inzet van onze specialisten wordt steeds in nauw overleg met u afgestemd waarbij de keuze in gezamenlijk overleg tussen partijen wordt bepaald.

Kosten worden vergoed

De aansprakelijke verzekeraar is vaak blij met onze snelle interventies en hulp en vergoedt redelijke kosten verbonden aan onze inschakeling omdat zo meer schade wordt beperkt. Daar hoeft u zich dus geen zorgen over te maken.

Aan het begin van het schade afwikkelingstraject kunt u een beroep op ons doen. Via de onafhankelijk specialisten uit onze Zorg Kamer kunnen wij u direct praktische hulp bieden om u te ontzorgen en zo uw herstel te bevorderen. U kunt dan denken aan ( zie ook de Medische & Zorg Kamer):

 1. overleg met een onafhankelijk Raadsarts over uw letsel, normale herstel of juist complicaties daarin en hoe daarmee om te gaan
 2. hulp in huis (bijv. maaltijdverzorging, schoonmaken, boodschappen doen) 
 3. hulp rondom huis (o.a. tuinonderhoud en klus- en of schilderwerk)
 4. hulp bij persoonlijke verzorging thuis om sneller een ziekenhuis te verlaten en ter bevordering van uw herstel en ontlasting van uw gezinsleden
 5. hulp bij (tijdelijke) oppas / verzorging van u en of uw kinderen
 6. hulp bij het organiseren van uw vervoer naar artsen, werk of andere bezigheden
 7. hulp in of rondom de uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten als ondernemer bijv. inzet en financiering van vervangende arbeidskracht (zie Ondernemers Kamer)
 8. coaching na een ongeval om uw leven weer op orde te kunnen krijgen en daartoe samen een plan te maken ook in geval van relatieproblemen veroorzaakt na een ongeval
 9. advies over de inzet van hulpmiddelen ter vergroting van uw zelfredzaamheid bijv. hulpmiddelen in de keuken of om schoonmaakklussen te vereenvoudigen.
 10. advies over woningaanpassing (toegankelijkheid, traplift, douche / toilet / wc) en het snel realiseren hiervan in nauw overleg met u.
 11. een advies op maat rekening houdend met uw individuele situatie ter bevordering van uw herstel en vergroting van uw zelfredzaamheid.

De beste onafhankelijk deskundigen

Wanneer nodig kan ook direct een beroep op de beste onafhankelijk deskundigen worden gedaan ter oplossing van uw zaak bij een (dreigend) conflict/impasse.

 1. Via unieke online tool (LDR - zie pagina Interventie) snel inzicht in knel- en aandachtspunten ter oplossing van de zaak.
 2. Bij verschil van inzicht ter doorbreking van de ontstane impasse door onder neutrale begeleiding samen aan tafel komen om afspraken vast te leggen en de voortgang samen eenvoudig te bewaken, wanneer tenminste niet direct een afhandeling mogelijk blijkt.

Minder schrijven, meer persoonlijk contact dus meer tijd en aandacht voor elkaar. Echt gehoord worden en rekening met elkaars belangen houden.

Het Letselhuis kan u zo met inzet van één of meerdere Kamers van ons huis helpen op een snelle en verantwoorde manier te helpen bij de afhandeling van uw schade. Steeds in nauw overleg met u, uw belangenbehartiger en de verzekeraar. Via www.behandelplan.com kunt u desgewenst alle ontwikkelingen nauwlettend volgen.

 

Het Letselhuis

Een onafhankelijke procesversneller bij vaststelling van schade aan de mens

Het Letselhuis Het Letselhuis is een in 2013 opgerichte netwerkorganisatie van ervaren toonaangevende samenwerkende onafhankelijke deskundigen - werkzaam bij verschillende bedrijven en met verschillende achtergronden - op het gebied van letselschade en arbeidsongeschiktheid (AOV) vanuit onze vaste overtuiging dat de behandeling en vaststelling van schade aan de mens anders, sneller, beter en respectvoller kan worden georganiseerd in het belang van alle partijen met inzet van (multidisciplinair) onafhankelijke advies en rekening houdend met hun behoefte.

Minder schrijven, schijven en discussie en dus kosten, meer snelheid door overleg met partijen en hun vertegenwoordigers en dus maatwerk onder onafhankelijke begeleiding met de juiste mensen aan tafel in zaken die daarom vragen. Direct knopen doorhakken waar mogelijk of concrete vervolgstappen zetten ter vaststelling van schade in de vorm van een behandelplan.

Tijds- en informatieverlies door terugkoppeling wordt zo voorkomen of beperkt. Inzet van onafhankelijk advies uit één of meerdere Kamers van ons huis – met daarin keuze mogelijkheid voor partijen- staat borg voor kwaliteit, een snel vervolgtraject en onafhankelijke regievoering op realisatie van het afgesproken behandelplan. 

Desgewenst vertrouwelijk in de vorm van een mediation, maar vaak volstaat begeleiding door een ervaren en onafhankelijk bemiddelaar, die met partijen gezamenlijk en afzonderlijk kan overleggen. Snel wordt zo duidelijk waar de schoen wringt. Met partijen wordt afgestemd wat daar het beste aangedaan zou kunnen worden.

Onafhankelijk deskundigen

Onafhankelijk deskundigen van Het Letselhuis handelen zoals een gerechtelijk deskundige dat doet, te weten:

 1. Vrijstaan ten opzichte van partijen om onafhankelijk te kunnen oordelen;
 2. Handelen vanuit hun specifieke kennis en ervaring met oog voor de grenzen van hun vakgebied en expertise;
 3. Samenwerkend met partijen en of andere deskundigen waar nodig of gewenst;
 4. Inzet op gezamenlijk verzoek met een gemeenschappelijk afgestemde vraagstelling;
 5. Desgewenst met plan van aanpak, kostenraming en tijdsplanning vooraf;
 6. Concept rapport aan partijen met gelegenheid tot correctie en of het stellen van vragen;
 7. Mogelijkheid tot uitoefening blokkeringsrecht;
 8. Een eindrapport met behandeling van de eerder gestelde vragen;
 9. Op verzoek van partijen en of de bemiddelaar/mediator in hun aanwezigheid een persoonlijke toelichting verzorgen op het (concept)rapport;
 10. Eventuele later ontstane vragen snel en adequaat te beantwoorden al dan niet met nader aanvullend onderzoek met in achtneming van het bovenstaande;

 

 

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maken zij gebruik van de (proces-)innovaties van Het Letselhuis. Zo kunnen snel en eenvoudig vergaderingen worden gepland via de vergader app. Informatie kan onderling en met partijen snel, persoonlijk, vertrouwd en eenvoudig efficiënt (digitaal) worden gedeeld via ons gemeenschappelijk behandelplan MedFile voor een transparant procesverloop. 

Iedereen die daartoe gemachtigd is kan op ieder gewenst moment de laatste stand van zaken zien. Het Letselhuis houdt onafhankelijk toezicht op de voortgang en bewaakt die. 

Waarom?

Schade aan de mens kan een grote impact hebben op iemands persoonlijke-, gezins-, sociale-, werkzame- en zakelijke leven en daar diep op ingrijpen en verstorend werken. Vanuit respect voor deze mens stelt dit eisen aan de wijze, duur en het proces van een op herstelgerichte schadevaststelling en de partijen die hierin een rol spelen ter vaststelling, beperking en het voorkomen van (vervolg) schade aan deze mens. 

 

 

Met andere aanpak betere resultaten

Langdurige discussies over schadeposten kunnen met een iets andere aanpak dan nu gangbaar is zonder grote investeringen, vaak snel (gemiddeld binnen 5 weken na aanmelding) onder begeleiding van een neutrale deskundige (conform art. 7 Gedragscode behandeling Letselschade) bij ons aan tafel in een gezamenlijke overleg met partijen en hun vertegenwoordigers worden beslecht. Wij faciliteren hen in het vinden van hun oplossing en komen zij er echt niet uit dan voorzien wij daar desgewenst met onafhankelijk deskundig advies in.

Herstel bevorderend

Zo ontstaat er meer ruimte voor herstel en overleg, en kunnen stress, (financiële) onzekerheid, (nodeloze) extra kosten en vervolgschade tot een minimum worden beperkt. Het schadevaststellingstraject wordt zo versneld en krijgt een duidelijk positiever verloop met keuzemogelijkheden voor partijen en hun vertegenwoordigers.

Hoge klantwaardering

Partijen en hun belangenbehartigers waarderen elkaar en de inzet van ons hoog na afloop van een bemiddelingstraject. Dat is best bijzonder omdat deze zaken voordien vaak moeizaam en stroef verliepen en een gerechtelijke procedure de enige uitweg leek te zijn met alle onzekerheden van dien.

Constante verbetering door procesinnovaties

Het Letselhuis faciliteert niet alleen de onderlinge samenwerking tussen partijen en deskundigen, kan vanuit een onafhankelijke positie procesvereenvoudigingen, versnellingen en innovaties realiseren met grotere impact dan reguliere innovaties door hun (bedrijfs-) grensoverschrijdende karakter, transparante moderne en efficiënte aanpak.

Lastenvermindering

Partijen dragen met onze inzet bij aan vermindering van lasten in:

 1. Tijd: Minder discussie en daarmee lagere kosten met een kortere doorlooptijd;
 2. Geld: Waar mogelijk herstel boven schadevergoeding en dus meer persoonlijk welzijn en een lagere schadelast;
 3. Beleving: Een vertrouwd efficiënt transparant mensgericht proces met persoonlijk contact en inzet van neutrale deskundigen (procedurele rechtvaardigheid) met behoud van regie door partijen en onafhankelijk toezicht daarop.

Samenwerkingspartner

Het Letselhuis wil een samenwerkingspartner zijn voor partijen die bereid zij zo de inventarisatie, vaststelling en regeling van de schade aan de mens te verbeteren en voortdurend in overleg met hen daar met innovaties aan bij te dragen.

Wanneer Het Letselhuis?

Wanneer is het verstandig een beroep op ons te doen? In onder meer de navolgende gevallen kunt u zich vrijblijvend tot ons wenden om gezamenlijk te bespreken of wij iets voor u kunnen betekenen:

 1. Bij het stroef verlopen/vastlopen van de schadevaststelling tussen partijen en of hun vertegenwoordigers of wanneer dit dreigt en bijvoorbeeld een deelgeschil wordt overwogen (zie schema pagina deelgeschil);
 2. Bij specifieke behoefte aan één of meerdere deskundigenbericht buiten rechte of in procedure zaken en of waarin behoefte bestaat een minnelijke regeling te beproeven;
 3. Normaal gesproken pas na het verstrijken van de 3 jaarstermijn na schadedatum (Gedragscode Behandeling Personenschade) bij de vaststelling van letselschade voor bemiddeling / mediation  (gedragsregel 7 Gedragscode Behandeling Letselschade), tenzij zich één van bovengenoemde of de navolgende situaties voordoet;
 4. Schadevaststelling van Ondernemers waarin partijen en hun vertegenwoordigers onder onafhankelijke begeleiding zo snel als mogelijk een gemeenschappelijke aanpak afspreken met waar nodig inzet van nauw samenwerkende deskundigen;
 5. Schadezaken waarin met een grote zorgbehoefte is ontstaan waarin moet worden voorzien met hulp,  en of woning-, vervoersaanpassing;
 6. Schadezaken waarin schade in de inkomenssfeer wordt geleden door het beëindigen van (tijdelijke) arbeidsrelaties en een wens tot bemiddeling naar ander passend werk door inzet van gekwalificeerde deskundigen in samenwerking met een landelijk werkende uitzendorganisatie;

 

 
 

 1. Schadezaken waarin berekeningen moeten worden gemaakt van toekomstige schadeposten in geval van letsel- en of overlijdensschade;
 2. Schadezaken met dreigende en of opgetreden studievertraging;
 3. Schadezaken waarin door het ongeval problemen zijn ontstaan in de gezinssituatie;
 4. Schadezaken waarin een faillissement dreigt en partijen en hun vertegenwoordigers onder neutrale begeleiding een overleg wensen om te bezien wat hiervan de oorzaak is of om vertrouwelijk een schikking te beproeven of nadere afspraken te maken over te verrichten vervolg onderzoek en de voortgang hiervan door een neutrale partij te laten bewaken;
 5. Behoefte bestaat aan langdurige deskundige bewindvoering;
 6. Schadezaken waarin nog een onafhankelijk feiten en of toedrachtsonderzoek dient plaats te vinden en of getuigen dienen te worden gehoord;
 7. Schadezaken waarin partijen en hun vertegenwoordigers een visie verschil hebben over de (mate van) aansprakelijkheid, toerekening en of omvang van de schade op één of meerdere onderdelen en behoefte voelen deze discussie al dan niet bindend aan een deskundige op dit vlak voor advies voor te leggen ter bepaling van hun gedachten of beslechting van deze geschilpunten.

Hoor- en wederhoor partijen

Het Letselhuis is een onafhankelijke organisatie die ondersteunende diensten en systemen aanbiedt en werkt veelal in opdracht van beide partijen, maar biedt hen in ieder geval de gelegenheid tot hoor en wederhoor. De schadebehandeling wordt niet van partijen en hun vertegenwoordigers overgenomen. Wel wordt het schadeproces gefaciliteerd met diensten en moderne systemen vanuit Het Letselhuis.

Complexe zaken weer begrijpelijk maken

Wij maken het niet ingewikkelder dan nodig, maar komen juist weer tot de kern door vereenvoudiging van zaken en processen met goede vakmensen die het "timmermansoog" hebben.

Gratis vrijblijvend advies

Het Letselhuis is in haar werkwijze en aanpak onafhankelijk en op samenwerking gericht. Om te beoordelen of uw zaak geschikt is voor bespreking in ons huis, kunt u bij ons vrijblijvend een (video)gesprek met ons aanvragen via info-desk@letselhuis.nl of ons bellen via 088 - 8100 300. Vervolgbesprekingen kunnen naar behoefte in geheel Nederland worden georganiseerd op nader te maken afspraken.

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
Bank: NLXX
KvK: 12345678
BTW nr: NL000000B01